Shalamova A.V. Статьи

Cand. Sci. (Educat.), Assoc. Prof. Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Izhevsk, Russia