Sevastyanov B.V. Статьи

Dr. Sci. (Eng.), Prof., Head of the Department Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Izhevsk, Russia