Goritskiy V.M. Статьи

Dr. Sci. (Eng.), Director, v.goritskij@stako.r ZAO «TsNIIPSK im. Melnikova», Moscow, Russia