Tyurin A.P. Статьи

Dr. Sci. (Eng.), Assoc. Prof. Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Izhevsk, Russia