Vagapov R.K. Статьи

Cand. Sci. (Chem.), Head of the Laboratory, R_Vagapov@vniigaz.gazprom.ru Gazprom VNIIGAZ LLC, Razvilka, Russia