Galiev I.R. Статьи

Cand. Sci. (Eng.), Assoc. Prof., sbs777@yandex.ru FGBOU VO «Tolyattinskiy gosudarstvennyy universitet», Tolyatti, Russia