Nekhorosheva A.V. Статьи

Dr. Sci. (Eng.), Associate Professor, Chief Research Associate, alex-nehor@rambler.ru BU «Khanty-Mansiyskaya gosudarstvennaya meditsinskaya akademiya», Khanty-Mansiysk, Russia